Professional bellik öndürijisi

Dizaýn / Çap etmek / Önümçilik

GÖRNÜŞ Ssenarileri

Kanselýariýa belligi

Kanselýariýa belligi

Çakyr belligi

Çakyr belligi

Derman we saglygy goraýyş belligi

Derman we saglygy goraýyş belligi

Iýmit belligi

Iýmit belligi

Hoşboý ys belligi

Hoşboý ys belligi

Enjamlaryň belligi

Enjamlaryň belligi

Logistika Express ştrih-belligi

Logistika Express ştrih-belligi

Gündelik zerurlyklar belligi

Gündelik zerurlyklar belligi

Himiki bellik

Himiki bellik

Içgi belligi

Içgi belligi

Sungat bezegi stikeri

Sungat bezegi stikeri

Awtoulag stikeri

Awtoulag stikeri

önüm_prev
önüm_next

Kippon hakda

Ningbo Kunpeng Printing Co., Ltd. etiket çap etmek, dizaýn we önümçilik bilen meşgullanýan kompaniýadyr.Kompaniýa, Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäheriniň Fenghua etrabynda ýerleşýär.Ousoushan portundan 60 km we halkara howa menzilinden 18 km uzaklykda.
Kompaniýa her dürli etiket önümlerini öndürýär, önümler esasan elektronikada, elektrik enjamlarynda, azyk, derman, gündelik himiýa, lukmançylyk, tehnika, ýük daşamak, içgiler we içgiler we beýleki ugurlarda ulanylýar.Bizde her dürli ösen çaphana enjamlary we metbugatdan soňky gaýtadan işleýän enjamlar bar.Kompaniýa döredileninden bäri 16 ýyl bäri bellikler ulgamynda diňe bir baý tehnologiýa we enjam artykmaçlyklary däl, eýsem müşderiler üçin her dürli bellikleri, nyşanlary, at ýazgylaryny we her dürli ýelim önümlerini çözmek üçin hünärmenler topary hem bar. tehniki meseleler nukdaýnazaryndan kompaniýa 3-nji sanly çaphana liniýasyny, 10-dan gowrak flexografiki, aýlawly, ekran we beýleki önümçilik liniýalaryny import etdi, 20-den gowrak awtomatiki örtük - kesmek we çap etmek üçin önümçilik enjamlary.Müşderilere tygşytly bellik çözgütleriniň doly toplumyny hödürläp biler.Çalt barlamaga we eltip bermäge ýetiň.Etiketkalaryň hilini üpjün etmek üçin önümleriň hilini barlamak üçin CCD awtomatiki kesgitleme ulgamyny ulanýarys.
Kompaniýanyň, dürli hünär synaglary, synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylan müşderi çözgütlerini goldamak üçin garaşsyz in engineeringenerçilik we tehnologiýa merkezi bar.Tehniki in engineeringenerçilik merkezini we köp sanly içerki we daşary ýurt kompaniýalary bilen bilelikde amaly ösüş merkezini döretdik.Müşderilere has giňişleýin, has takyk we has hünärli hyzmat edip bileris.Şol bir wagtyň özünde ISO, UL, GMI we beýleki şahadatnamalary hem aldyk.Üçünji tarap synag gullugy tarapyndan berlen synag hasabaty, önümlerimiziň düzüm bölekleriniň mazmunynyň düzgünleriň we bazar rugsatlarynyň çäginde bolandygyny görkezýär.Biziň bilen aragatnaşygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Köpräk okahas köp
 • _icon hakda
  Zawodyň ululygy
  -
 • _icon hakda
  Tejribeli işçiler
  -
 • _icon hakda
  Ösen önümçilik liniýasy
  -
 • _icon hakda
  Lityum batareýasy üçin aýlyk önümçilik kuwwaty
  -
 • _icon hakda
  2021-nji ýylda satuw (Million)
  -

Habar merkezi

Waşi kagyz lentasy, diňe gollanmadaky görnüşler däl

Waşi kagyz lentasy, diňe gollanmadaky görnüşler däl

Gadymy Hytaýda oýlanyp tapylan "kagyz" Korýonyň üsti bilen Japanaponiýa iberilenden soň, Japaneseaponiýanyň medeni aýratynlyklary bolan kagyz Japanaponiýanyň özboluşly çig maly we önümçilik usullary bilen öndürildi.1200 ýyllyk taryhdan soň, washi kagyzy birleşdirildi ...

22-12-27
Film ýelimleýji UV syýa ýaramaz ýelmeşmesi boýunça derňew

Film ýelimleýji UV syýa ýaramaz ýelmeşmesi boýunça derňew

UV syýa çap etmek, adatça UV guradyş usulyny ulanýar, şonuň üçin syýa filmiň öz-özüne ýelmeýän materialynyň ýüzüne çalt ýapyşyp biler.Şeýle-de bolsa, çap etmekde filmiň öz-özüne ýelmeýän materialynyň üstünde UV syýa ýaramaz ýelmemek meselesi ...

22-10-09
Çakyr etiketkasynyň çeper döredijiligi

Çakyr etiketkasynyň çeper döredijiligi

Kippon, bellik meýdançasynda çakyr, senet piwo we spirtli içgileriň marka görnüşini we tekjäni doly görkezip bilýän has döredijilik mümkinçiliklerini döredip biler.Kippon ýokary hilli çig mal kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýär.Qualityokary hilli ýazgylar hemişe üýtgäp biler ...

22-09-27
Içgi we etiketkanyň “Duşuşygy”

Içgi we etiketkanyň “Duşuşygy”

Içgiler satyn alanymyzda, owadan çüýşe gaplamak ilkinji saýlamalarymyzdan biridir.Adaty içgi etiketkasynyň gaplamasyny iki görnüşe bölmek bolar: daş-töweregi belligi we stiker belligi.Bu iki etiketkanyň aýratynlyklary : 1 、 Daş-töwerek belligi gl ýelim ýok ...

22-09-20
Matanyň ýüzüne zeper ýetmegi üçin ýokary hilli eşik bellikleri

Matanyň ýüzüne zeper ýetmegi üçin ýokary hilli eşik bellikleri

"Iýmit, egin-eşik, ýaşaýyş jaýy we ulag" durmuşymyzda hemişe zerurlyk bolupdy we geýime bolan isleg artýar, bu hem egin-eşik etiket pudagyny yzygiderli ösdürýär.Müşderilere dogry ölçegi çalt tapmagy amatly etmek üçin i ...

22-08-25